Menu

Privacy verklaring

Feather

Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F., gevestigd aan Bruggenseweg 12a 5752 SC Deurne in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.brabantsenacht.nl
Bruggenseweg 12a, 5752 SC Deurne
Nederland
0623090035

Persoonsgegevens die wij verwerken
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. verwerkt geen bijzondere enof gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F.) tussen zit. Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: outlook, excel en word. Outlook wordt gebruikt voor contact via de mail en als agenda. In excel en word worden offertest / bevestigingen en facturen uitgewerkt. Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. werkt NIET met een geautomatiseerd programma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Reserveringsbevestigingen / facturen worden 7 jaar bewaard. Dit is wettelijk verplicht.
Ingevulde validiteitverklaringen worden 2 jaar bewaard, dit is een eigen richtlijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De enige gegevens die eventueel gedeeld worden met een derden is naam en telefoonnummer. Er worden geen bijzondere / gevoelige gegevens gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brabantsenacht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Groepsaccommodatie Brabantse Nacht V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@brabantsenacht.nl.